Gửi tới chính em thôi và cho cả những ai nghe bài này mà thấy hay không dứt được

P.S : Lyric bài này hay tuyệt, nhưng mà hơi bi lụy và tuyệt vọng