CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC
THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Họ và tên: .................................................. .................................................. ....
Ngày sinh:………………………………….. Giới tính:...............................
Số chứng minh nhân dân: ……………………Nơi cấp…............………….
Số điện thoại: ………………………………………… ……………….
Địa chỉ liên lạc:............................................ ...............................................
.................................................. .................................................. ..............
Học sinh trường THPT:............ ………………..Hạnh kiểm:......................
Khối xét tuyển:......................................
Điểm trung bình môn năm lớp 12 theo khối xét tuyển:
Điểm môn…………….: …….điểm
Điểm môn…………….: …….điểm
Điểm môn…………….: …….điểm
Đối tượng ưu tiên:………… Khu vực……..
Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xét tuyển tôi vào học:
Ngành:.................................... Chuyên ngành:...........................................
Tôi xin cam đoan, những thông tin trong hồ sơ đăng ký xét tuyển của tôi là hoàn toàn đúng sự thực. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.
Hải Phòng, ngày ........tháng........năm 2018
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Lưu ý: Gửi kèm đơn này 2 phong bì dán tem, bản photo học bạ THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2018 (hoặc Bằng tốt nghiệp THPT photo), 30.000đ lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT đến Phòng Đào tạo - Trường ĐH Dân lập Hải Phòng - Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng. Điện thoại 0225 3740 577 hoặc 0989 652 819.

Tải Mẫu đơn tại đây

Xem thêm:
- Thông báo tuyển sinh 2018

- Học bổng Tuyển sinh 2018

- Hướng dẫn điền phiếu ĐKDT THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH 2018

- tuyensinh.hpu.edu.vn

- Đại học Dân lập Hải Phòng


Ban Tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng
Nguồn tin: www.hpu.edu.vn