Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 6 năm 2017

1. Giảm dần sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế/ Phương Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2017 .- Tr. 18 – 20
Tóm tắt: Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Nhận thức và thói quen của người dân, doanh nghiệp về TTKDTM có sự cải thiện tích cực. Bài viết điểm lại một số kết quả quan trọng đạt được trong việc triển khai TTKDTM và một số giải pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán, góp phần tiếp tục thúc đẩy TTKDTM, giảm tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán.
Từ khóa: Hoạt động thanh toán; Thanh toán không dùng tiền mặt; Phương tiện thanh toán

2. Bàn về chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong Bộ Luật Dân sự 2015 dưới góc độ ngân hàng/ Nguyễn Chí Đức// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2017 .- Tr. 21 – 26