CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Họ và tên: ................................................Ng ày sinh:...... /...... /..........................
Số chứng minh thư nhân dân: ………………………………………
Học sinh trường THPT: ……………………………………
Địa chỉ liên lạc:………………………….............. .....
Số điện thoại:…………………………………
Đối tượng ưu tiên…………………………Khu vực……………………............
Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xét tuyển tôi vào học:
Ngành..........................................Ch uyên ngành:........................................
Khối xét tuyển...............................Hệ(ĐH-CĐ):.............................................
Tôi xin cam đoan, những thông tin trong hồ sơ đăng ký xét tuyển của tôi là hoàn toàn đúng sự thực. Nếu có gì sai, tôi xin chịu trách nhiệm.

........, ngày .....tháng......năm 2015
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Gửi kèm đơn này 2 phong bì dán tem, bản photo học bạ THPT, 30.000đ lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT đến Phòng Đào tạo - Trường ĐHDLHP - Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng. Điện thoại: 0313 740 577 hoặc 0989 652 819


Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào HPU năm 2015: Tải tại đây