Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin gửi tới Thầy, cô giáo và các bạn sinh viên Danh mục đồ án, khóa luận tốt nghiệp năm 2015.
Danh mục bao gồm: 62 files khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán kiểm toán; 15 files khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp; 15 files khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính nân hàng; 34 files khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh; 4 files khóa luận tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch; 11 files đồ án tốt nghiệp ngành Điện tự động công nghiệp; 3 files đồ án tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông; 16 files khóa luận tốt nghiệp ngành Môi trường; 14 files đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp; 30 files đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc; 11 files đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin được đưa vào phục vụ tại Thư viện số Dspace, địa chỉ: lib.hpu.edu.vn. Thầy, cô giáo và các bạn sinh viên đăng nhập, download bằng tài khoản acc.
Tài liệu hiện lưu tại Phòng đọc Khách sạn sinh viên.
Trân trọng kính mời Thầy, cô giáo và các bạn sinh tham khảo.

Ngành Kế toán kiểm toán

1. Nguyễn Thị Khuyên. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Long / Nguyễn Thị Khuyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 99tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Hải Long.
2. Lê Phương Thảo. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Âm Nhạc Việt Thành / Lê Phương Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 85tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán tiền lương. 3. Âm Nhạc Việt Thành.
3. Phạm Thị Hà Trang. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải / Phạm Thị Hà Trang.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 110tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. An Hải.
4. Vũ Thị Vinh. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần vận tải Hợp Thành / Vũ Thị Vinh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 102tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán nguyên vật liệu. 3. Hợp Thành.
5. Trương Thị Thảo. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam / Trương Thị Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 75tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán vốn bằng tiền. 3. Vĩnh Chân.
6. Nguyễn Thị Mơ. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH xây lắp Tràng Kênh / Nguyễn Thị Mơ.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 79tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán nguyên vật liệu. 3. Tràng Kênh.
7. Phạm Thị Hà Phương. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng / Phạm Thị Hà Phương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 92tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán vốn bằng tiền. 3. China Shipping Việt Nam.
8. Mạc Thị Thảo Ngọc. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thương Mại SHB Lighting / Mạc Thị Thảo Ngọc.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 94tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán vốn bằng tiền. 3. SHB Lighting.
9. Vũ Thị Quý. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Long Phát / Vũ Thị Quý.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 89tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán nguyên vật liệu. 3. Minh Long Phát.
10. Nguyễn Thị Xuyên. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán tại công ty TNHH đúc gang Sơn Huyền / Nguyễn Thị Xuyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 81tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán thanh toán. 3. Đúc gang Sơn Huyền.
11. Nguyễn Thị Thúy Huyên. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng / Nguyễn Thị Thúy Huyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 111tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Trường Hồng.
12. Trịnh Thị Thúy. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Hạnh Phúc Hải Phòng / Trịnh Thị Thúy.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 98tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Hạnh Phúc.
13. Lê Thu Hà. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Dịch vụ Hải Thiên / LêThu Hà.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 89tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Bảng cân đối kế toán. 3. Hải Thiên.
14. Lê Hải Ninh. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bình Minh / Lê Hải Ninh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 102tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán hàng hóa. 3. Bình Minh.
15. Nguyễn Thị Uyên. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Mê Linh / Nguyễn Thị Uyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Mê Linh.
16. Nguyễn Thị Phương Thanh. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Song Thắng / Nguyễn Thị Phương Thanh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 74tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán thanh toán.3. Song Thắng.
17. Đàm Thu Huyền. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hồng Dương / Đàm Thu Huyền.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 103tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Hồng Dương.
18. Nguyễn Thùy Linh. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn / Nguyễn Thùy Linh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 105tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Phân tích. 3. Bảng cân đối kế toán.4. Kỹ thuật Việt Hàn.
19. Vũ Thị Ba. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Thắng / Vũ Thị Ba.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 95tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán hàng hóa. 3. Toàn Thắng.
20. Vũ Khiết Chinh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 / Vũ Khiết Chinh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Bạch Đằng.
21. Đặng Thị Phương Hạnh. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam / Đặng Thị Phương Hạnh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 99tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Sin Joo Bo Việt Nam.
22. Phạm Thị Nguyệt. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình / Phạm Thị Nguyệt.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 103tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Chi phí sản xuất. 4. Giá thành. 5. Quảng Bình.
23. Nguyễn Thị Phương Thảo. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Chương Hương / Nguyễn Thị Phương Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Chương Hương.
24. Hoàng Thị Hường. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trung Hạnh / Hoàng Thị Hường.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán nguyên vật liệu. 3. Trung Hạnh.
25. Nguyễn Thị Kim Thoa. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 9 / Nguyễn Thị Kim Thoa.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 110tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Chi phí sản xuất. 4. Giá thành sản phẩm. 5. Bạch Đằng.
26. Nguyễn Thị Nguyên. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và thiết bị tàu thủy Đình Đô / Nguyễn Thị Nguyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 97tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Đình Đô.
27. Lương Việt Liên. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật / Lương Việt Liên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 93tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Phân tích. 3. Bảng cân đối kế toán. 4. Việt Nhật.
28. Bùi Thị Hồng Hạnh. Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh– chi nhánh Hải Phòng thực hiện / Bùi Thị Hồng Hạnh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 105tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kiểm toán. 3. Việt Anh.
29. Vũ Thị Hải Yến. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A / Vũ Thị Hải Yến.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 103tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh.
30. Trần Thị Bích Nhuận. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ điện 3D / Trần Thị Bích Nhuận.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 100tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Cơ điện 3D.
31. Nguyễn Thị Ngọc. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh / Nguyễn Thị Ngọc.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 108tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Thanh Linh.
32. Trần Thị Huờng. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH điện máy Ngọc Am / Trần Thị Huờng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 96tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Ngọc Am.
33. Trần Tuyết Mai. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5 / Trần Tuyết Mai.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 98tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Lisemco.
34. Lương Thị Phương. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại xây lắp điện nước Hồng Lĩnh / Lương Thị Phương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 87tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Hồng Lĩnh.
35. Hoàng Thị Vân Anh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng / Hoàng Thị Vân Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 105tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Xi măng Vicem.
36. Đào Thị Nhật Lệ. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành / Đào Thị Nhật Lệ.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 146tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán nguyên vật liệu. 3. Minh Thành.
37. HoàngThị Chi. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng / HoàngThị Chi.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 89tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Phân tích. 3. Kế toán. 4. Xi măng Vicem.
38. Bùi Thị Giang. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Lisemco 5 / Bùi Thị Giang.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 96tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Chi phí sản xuất. 4. Giá thành sản phẩm. 5. Lisemco.
39. Lưu Thị Thanh Nhàn. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC / Lưu Thị Thanh Nhàn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 84tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Phân tích. 3. Kế toán. 4. ICC.
40. Trần Thị Kim Dung. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cao su – Nhựa – Composite Trọng Hưng / Trần Thị Kim Dung.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 95tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Trọng Hưng.
41. Nguyễn Thị Hồng. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Một thành viên Nam Triệu / Nguyễn Thị Hồng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán vốn bằng tiền. 3. Nam Triệu.
42. Trần Thị Vân Anh. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần DAP –VINACHEM / Trần Thị Vân Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 99tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán nguyên vật liệu. 3. DAP – VINACHEM.
43. Nguyễn Thị Huế. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 / Nguyễn Thị Huế.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 108tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Tài sản cố định. 4. Bạch Đằng 234.
44. Đào Thị Mùi. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Đạo / Đào Thị Mùi.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 93tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Chi phí sản xuất. 4. Giá thành sản phẩm. 5. Quang Đạo.
45. Lưu Thảo Nhân. Hạch toán vốn bằng tiền tại Công Ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Hải Phòng / Lưu Thảo Nhân.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 74tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Hạch toán. 3. Vốn bằng tiền. 4. Thủ công mỹ nghệ.
46. Nguyễn Ngọc Oanh. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai / Nguyễn Ngọc Oanh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 103tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Vốn bằng tiền. 4. Sao Mai.
47. Hoàng Thị Thanh. Hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Mĩ / Hoàng Thị Thanh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 88tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Tài sản cố định. 4. Toàn Mĩ.
48. Lê Thị Quỳnh Nga. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Đan Việt / Lê Thị Quỳnh Nga.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 95tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. Đan Việt.
49. Đinh Thị Kim Thu. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng / Đinh Thị Kim Thu.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 81tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Phân tích. 3. Kết quả kinh doanh. 4. Công trình Giao thông.
50. Đinh Thị Phượng. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công Ty Cổ phần VILACO / Đinh Thị Phượng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 71tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Vốn bằng tiền. 4. VILACO.
51. Nguyễn Thị Dinh. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Song Thắng / Nguyễn Thị Dinh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 101tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. Song Thắng.
52. Nguyễn Ngọc Yến. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Tam Sơn / Nguyễn Ngọc Yến.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 79tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Vốn bằng tiền. 4. Tam Sơn.
53. Nguyễn Thị Hồng. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Một thành viên Nam Triệu / Nguyễn Thị Hồng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Vốn bằng tiền. 4. Nam Triệu.
54. Nguyễn Thị Hương. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại VIC / Nguyễn Thị Hương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 87tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. VIC.
55. Nguyễn Thị Việt Anh. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Hải Phòng / Nguyễn Thị Việt Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 85tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. Thủ công mỹ nghệ.
56. Nguyễn Thu Thảo. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tận Thuận / Nguyễn Thu Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 92tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Vốn bằng tiền. 4. Tận Thuận.
57. Nguyễn Thùy Linh. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và đầu tư xây dựng Quang Minh / Nguyễn Thùy Linh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 80tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Phân tích. 3. Kết quả kinh doanh. 4. Quang Minh.
58. Phạm Thị Hòa. Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Tân Thuận / Phạm Thị Hòa.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 94tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Hàng tồn kho. 4. Tân Thuận.
59. Trần Trung Dũng. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phúc Lâm / Trần Trung Dũng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 102tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh.6. Phúc Lâm.
60. Tô Thị Gấm. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xưởng may 7-5 / Tô Thị Gấm.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 98tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Chi phí sản xuất. 4. Giá thành sản phẩm. 5. Xưởng may 7-5.
61. Lê Thị Hoài Hương. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thanh Sang Việt Nam / Lê Thị Hoài Hương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 96tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Nguyên vật liệu. 4. Thanh Sang.
62. Nguyễn Thị Phương Quý. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Thịnh Phát / Nguyễn Thị Phương Quý.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 101tr.
1. Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. Hà Thịnh Phát.
Ngành Quản trị doanh nghiệp
1. Đào Thị Thu Thảo. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải / Đào Thị Thu Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 95tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Sử dụng vốn. 3. Kinh doanh. 4. Hải Long.
2. Đào Thúy Vân. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh vốn doanh tại công ty cổ phần xây lắp Hải Long / Đào Thúy Vân.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 99tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Sử dụng vốn. 3. Kinh doanh. 4. Cảng Nam Hải.
3. Mai Quốc Hưng. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cảng Nam Hải / Mai Quốc Hưng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 90tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Tài chính. 3. Nam Hải.
4. Tạ Thị Hoa Mai. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện phương pháp tính lương cho khối lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần cảng Nam Hải / Tạ Thị Hoa Mai.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 79tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Phương pháp. 3. Tính lương. 4. Lao động. 5. Nam Hải.
5. Nguyễn Thị Phương Mai. Một số biện pháp Marketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ tại Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng- chi nhánh Cảng Chùa Vẽ / Nguyễn Thị Phương Mai.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 75tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Marketing. 3. Sản lượng. 4. Cảng Hải Phòng. 5. Cảng Chùa Vẽ.
6. Lê Thị Hương. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng- Chi nhánh cảng Chùa Vẽ / Lê Thị Hương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 72tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Sản xuất. 3. Kinh doanh. 4. Cảng Hải Phòng. 5. Cảng Chùa Vẽ.
7. Đoàn Thị Hải Yến. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương khối quản lý gián tiếp tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng - Chi nhánh cảng Chùa Vẽ / Đoàn Thị Hải Yến.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 77tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Tiền lương. 3. Cảng Hải Phòng. 4. Cảng Chùa Vẽ.
8. Tô Thị Thùy. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải / Tô Thị Thùy.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 74tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Sản xuất. 3. Kinh doanh. 4. Cảng Nam Hải.
9. Vương Bảo Lâm. Hoạch định chiến lược tại công ty cổ phần cảng Nam Hải / Vương Bảo Lâm.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 73tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Hoạch định. 3. Chiến lược. 4. Cảng Nam Hải.
10. Nguyễn Quốc Vương. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI / Nguyễn Quốc Vương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 60tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Sử dụng. 3. Nguồn nhân lực. 4. HPI.
11. Hoàng Thuỳ Linh. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH Không Hải Vận tại thành phố Hải Phòng / Hoàng Thuỳ Linh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 98tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Hiệu quả. 3. Kinh doanh. 4. Không Hải Vận.
12. Trần Tùng Lâm. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nam Kinh / Trần Tùng Lâm.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 84tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Biện pháp. 3. Hiệu quả. 4. Sản xuất kinh doanh. 5. Nam Kinh.
13. Lê Hồng Vân. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội / Lê Hồng Vân.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 91tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Vốn. 5. Hóa dầu Quân đội.
14. Phạm Như Hoa. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng chi - nhánh cảng Chùa Vẽ / Phạm Như Hoa.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 75tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Nguồn nhân lực. 5. Cảng Chùa Vẽ.
15. Dương Nhật Thành. Một số giải pháp Marketing để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải / Dương Nhật Thành.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 74tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Giải pháp. 3. Marketing. 4. Hiệu quả. 5. Kinh doanh. 6. Cảng Nam Hải.

Trung Tâm Thông tin - Thư viện