Kính gửi: - Các Công đoàn bộ phận - Tổ công đoàn trực thuộc


Ảnh: minh họa

Do lịch công tác của Nhà trường có thay đổi nên BCH công đoàn trường thông báo đến các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc một số thay đổi về thời gian Khai mạc và thi đấu giải Kéo co, nhảy bao bố dành cho CBGVNV nhà trường năm 2015 như sau:
- Thời gian khai mạc và thi đấu: 14h00 ngày 14/11/2015 ( Thứ 7)
- Địa điểm: Nhà tập đa chức năng, khu Khách sạn sinh viên
BCH công đoàn thông báo tới các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn để có kế hoạch và chủ động thực hiện thông báo trên.

BCH CÔNG ĐOÀN