Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ban hành ngày 2/10/2015, có hiệu lực từ ngày 1/12/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí, chế độ miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 của các trường công lập.
Căn cứ tờ trình số 649/TT-HT ngày 21/7/2015 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên năm học 2015 – 2016, Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng thông báo mức học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 2 năm học 2015 – 2016 như sau:
I.Học phí:
1.Sinh viên hệ đại học:
- Học phí theo niên chế: 1.114.000đ/tháng
- Học phí theo tín chỉ: 371.300đ/tín chỉ
2. Sinh viên cao đẳng:
- Học phí theo niên chế: 1.036.000đ/tháng
- Học phí theo tín chỉ: 345.300đ/tín chỉ
3. Sinh viên liên thông cao đẳng lên đại học:
- Học phí theo niên chế: 1.176.000đ/tháng
II. Hỗ trợ xây dựng trường, văn hóa thể thao, vệ sinh và môi trường:
Tất cả sinh viên các hệ đào tạo mức đóng góp như nhau, học viên hệ cao học không thu hai khoản này:
- Hỗ trợ xây dựng trường: 500.000đ/10 tháng/sinh viên.
- Hỗ trợ văn hóa thể thao, môi trường: 250.000đ/10 tháng/sinh viên.

File đính kèm Nghị định 86/2015/NĐ-CP

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)