ng ta nói yoga tập tăng chiều cao, minh tập cả năm còn bị tụt 1cm =.=